مــن یـکــــ دخـتــر چــادریـــم .

شاد و پرنشاط ، سرزنده و پرکار...

قرآن و نهج البلاغه اگر میخوانم ، رمان و حافظ هم میخوانم.

عاشق پهلوانی های حضرت حیدراگرهستم،یک عالمه شعر

حماسی از شاهنامه هم حفظم.

پای سجاده ام گریه اگرمیکنم،خنده هایم بین دوستانم هم

تماشایی است !

من یک عالمه دوست و رفیق دارم.

تابستان ها اگر اردوی جهادی میرویم ، اردوهای تفریحی ام

نیز هرهفته پا برجاست ...

مااگرسخنرانی میرویم،پارک رفتنمان هم سرجایش است ...

مسجد اگر پاتوق ماست،باغ و بوستان پاتوق بعدی ماست ...

برای نمازصبح قرارمسجداگر میگذاریم،هنوزخورشیدنزده

از مسجدتا خانه پیاده قدم میزنیم.

دعای عهدمان را اگر میخوانیم ، همانجا سفره باز میکنیم و

با خنده وشادی صبحانه مان میشود غذا با طعم دعا !

ما اگر چادر سر میکنیم ، نقاش هم هستیم ، خطمان هم

خوب است حرفهای دخترانه مان سرجایش ، شوخی های

دوستانه مان را هم میکنیم ، کوه هم میرویم ، عکس های

یادگاری ، فیلم های پرازخنده وشادی من قشنگ ترازدنیای

خودمان سراغ ندارم !