بـــــرای بعضی درد ها

 

نه می تــــوان گریه کرد ...


نه می تــــوان فریاد زد ...

 

بــــرای بعضی از دردها...

 

فقط مــــی تــــــــــوان

 

نگاه کـــــــرد و شکست