یادت باشه تا خودت نخوای هیـچ کس نمیتونه زندگیتو خراب کنه.
  یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی.
یادت باشه خداهمیشه مواظبته.
  یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری.
  منتظرهیچ دستی درهیچ جای این دنیا نباش،اشکهایت رابادستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !
زبان استخوانی ندارداماآنقدرقوی هست که بتواندقلبی رابشکندمراقب حرفهایمان باشیم.
 گاهی درحذف شدن کسی اززندگیتان حکمتی نهفته است،اینقدراصراربه برگشتنش نکنید.
  آدما مثل عکس هستن ، زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین.
  زندگی کوتاه نیست ، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم
  دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند ، زیر پایت بچین که پله شوند.
  هیچوقت نگران فردایت نباش،خدای دیروز و امروزت ، فردا هم هست.
  ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولى او قرنهاست که خداست

جملات کوتاه عاشقانه , جملات کوتاه , جملات کوتاه زیبا